Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Այլազան

Սվիթալսքի. "Հայաստանի մէջ լաւ չեն գիտեր, թէ ԵՄ-ը ինչպէ՞ս կը գործէ"

antsoutarts1a
Ըստ Հայաստանի մէջ ԵՄ-ի պատուիրակութեան ղեկավար, դեսպան Փիոթր Սվիթալսքիի՝ երկրին բնակչութիւնը լաւ տեղեկացուած չէ Եւրոպական Միութեան մասին: "Այստեղ լաւ չեն գիտեր, թէ ինչպէ՞ս կը գործէ ԵՄ-ը, ո՞րն է այն ազդեցութիւնը որ ԵՄ-ը կ՚ունենայ իր անդամ պետութիւններուն վրայ։ Հայաստանը հիմա կարելիութիւնը չունի ԵՄ-ին միանալու, բայց, այնուամենայնիւ, շատ կարեւոր է իմանալ, թէ ինչպէ՞ս կը գործէ ան։ ԵՄ-ի ազդեցութիւնը Հայաստանի վրայ զգալի է՝ դրական իմաստով", ըսած է ան:
Սակայն, Սվիթալսքի կը մնայ լաւատես: Կ՚ըսէ, թէ երիտասարդ սերունդին մէջ ինք կը տեսնէ եւրոպական ոգին. "Հակառակ անոր որ Եւրոպական Միութեան նպատակն է հայաստանցի երիտասարդները պահել այստեղ, ոչ թէ տեսնել դուրսը, ներառեալ՝ Եւրոպայի մէջ, դուք էք իմ առաջնահերթութիւնը, որովհետեւ ՀՀ-ն ձեր կարիքն ունի այստեղ, ոչ թէ այլ երկրի մէջ", ըսած է եւրոպացի դեսպանը:
Սվիթալսքի այս միտքերը յայտնած է «Հայաստանում Եւրոպական Միութեան մոդել 2017» երիտասարդական խորհրդաժողովին՝ երիտասարդներու հետ հանդիպումի ընթացքին: Ուսանողները առիթը ունեցած են նաեւ իրենց հարցումները յղելու դեսպանին: Անոնցմէ մէկը հետաքրքրուած է, թէ արդեօ՞ք ԵՄ-ը մրցակից չի համարուիր Եւրասիական տնտեսական միութեան (ԵԱՏՄ)` Հայաստանի հետ: "Ես չեմ նախանձիր, երբ կը լսեմ, որ Հայաստան յարաբերութիւններ կը մշակէ Ռուսաստանի կամ ԱՄՆ-ու հետ. ես կ՚ուրախանամ։ Ատիկա խնդիր չէ, եթէ Հայաստան մեզ հետ ալ լաւ յարաբերութիւններ պահպանէ։ Մենք ոչ մէկ մրցակցութիւն կը զգանք, նոյնիսկ Հայաստանին կը թելադրենք շատ գործընկերներ ունենալ", պատասխանած է ան: