Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Այլազան

Պոլսոյ մէջ թրքերէնով լոյս տեսաւ «Մուսա Լերան Դիմադրութիւնը»

antsoutarts1a
ԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Պոլսոյ «Արաս» հրատարակչատունը թրքերէնով լոյս ընծայեց իտալացի հեղինակներ Մարքօ Տոսաթիի եւ Ֆլաւիա Ամապիլէի հեղինակած «Մուսա Լերան Դիմադրութիւնը» գիրքը: Այս երկու հեղինակները յայտնի են նաեւ իրենց «Հալէպի Պարոնները» գիրքով:
Իտալերէնէ թարգմանուած «Մուսա Լերան Դիմադրութիւնը» գիրքը թուրք ընթերցողին կը պատմէ Ցեղասպանութեան տարիներուն զէնք բարձրացուցած եւ ինքնապաշտպանութեան դիմած կիլիկիացի հայերու պայքարին եւ դիմագրաւած դժուարութիւններուն մասին: Գիրքը նաեւ կը ծանօթացնէ մուսալեռցիներու մշակութային առանձնայատկութիւնները, խոհանոցը, ազգային աւանդութիւններն ու ապրելակերպը: