Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Այլազան

Հանգիստ՝ հայագէտ Անդրանիկ ծ. վրդ. Կռանեանի antsoutarts1a

Սեպտեմբեր 27-ին, Զմմառի վանքին մէջ վախճանած է հայագէտ, ծիսագէտ, հրապարակախօս, լրագրող Անդրանիկ ծ. վրդ. Կռանեան։ Ծնած է 1929-ին, Լիբանան։ Սկզբնական ուսումը ստացած է Յիսուսեան Հայրերու Պէյրութի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանին մէջ։ Ապա յաճախած է Զմմառի դպրեվանքը, Հռոմի Լեւոնեան հայկական վարժարանը եւ Յիսուսեան հայրերու Գրիգորեան համալսարանը: Կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուած է 1954-ին՝ դառնալով անդամ Զմմառի պատրիարքական միաբանութեան:
1973-էն մինչեւ վերջերս խմբագրած է Հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի «Մասիս» շաբաթաթերթը, իսկ 1990-էն՝ Հայկազեան համալսարանի «Հայկազեան հայագիտական հանդէսը»:
Կռանեան Պէյրութի հայագիտական ամպիոններու եւ յատկապէս Հայկազեան համալսարանին մէջ դասաւանդած է գրաբար, հայկական մատենագրութիւն, հայկական երաժշտութեան պատմութիւն, Հայ եկեղեցւոյ պատմութիւն, Քասլիքի Մարոնի Անտոնեան հայրերու Սուրբ Հոգի համալսարանին մէջ՝ Հայ եկեղեցւոյ ծիսագիտութիւն, 1988-2011 տարիներուն:
Հեղինակած է հայերէն հետեւեալ գիրքերը.-
«Գրաբար. Ինքնուսոյց» գիրքը (1967), «Գործնական բառարան հայերէն լեզուի» (1970), «Հայերէնի գործնական բառարան» հատընտիր Բ. հատոր (1982), «Գրաբար. Քերականութիւն եւ հրահանգ, ոճաբանութիւն», հատընտիր Բ. հատոր (1984), «Բառգիրք հայերէն լեզուի» (1998), «Քերականութիւն հայկական լեզուի» (1998), «Յուշե՛ր եւ փուշեր» (1994-2014), «Երիտասարդ հայ» (1968-1973), «Անապահով օրեր» եւ «Արեւելեան ծէսերու գոհարը» հատորները (1999), «Լուսարձակդ բա՛ց վրաս», Մարդեղութեան 2000-ամեակին խորագրեալ հոգեւոր խորհրդածութիւններու գիրքը (2000), «Խոկամ» (2010), «Հայ ծիսական պաշտամունքը» (2001), Հայ եկեղեցւոյ պատմութեան վերաբերեալ «Խօսէ՛ ինծի Հայ եկեղեցւոյ մասին» գիրքը (2011), «Սերմանեմ» (2013), «Ողբամ եւ ծիծաղիմ» (2013), «Խորհիմ. Խոհեր, մտորումներ» (2013), «Գրեմ թէ չգրեմ» (2014)։ Հայր Անդրանիկ ծ. վրդ. Կռանեան հեղինակ է նաեւ թատերախաղերու՝ «Միայն լուսնով կայ Հայոց փրկութիւն», (3 արար, 1977, Պէյրութ), «Պէտք չունինք քեզի…» (Վիեննա, 1988), «Մարզպանը» (5 արար, Պէյրութ, 2015)։ Հայր Անդրանիկ գիտական, գրական գործունէութենէ զատ նաեւ շատ կը սիրէր աշխատիլ երիտասարդներու հետ՝ անոնց մէջ սերմանելով հայրենասիրութեան եւ եկեղեցասիրութեան ոգին: Լիբանանի մէջ հիմնած է Հայ կաթողիկէ պատանեկան միութիւնը։ Վարդապետը սրբակենցաղ նուիրեալ, հայրենասէր հոգեւորական էր, որու աշխատասիրութիւնները կարեւոր տեղ ունին հայագիտութեան, հայ գրականութեան, բարոյագիտութեան, հայ եկեղեցագիտութեան եւ հայ լրագրութեան մէջ։ Անոր գրիչը որքան ալ սուր էր, ազնիւ, աննահանջ, ու տեղին, նոյնքան ալ՝ զուսպ, շրջահայեաց եւ լի հոգեւոր, բարոյական ապրումով, լայնախոհութեամբ։
Աղբիւր՝ Նոր Յառաջ