Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Այլազան

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հայաստանի

պետական պարտքը

5,9 միլիառ տոլար է

antsoutarts1a
Ելմտական նախարար Վարդան Արամեան Յունիս 26-ին Խորհրդարանին մէջ 2016 թուականի պիւտճէի հաշուեկշիռը ներկայացնելով՝ յայտարարած է, թէ Հայաստան տարին փակած է 5,9 միլիառ տոլար պետական պարտքով: Աւելցուցած է, թէ 2015-2016 թուականներուն երկիրը արտաքին պարտքի զգալի աճ ունեցած է:
Նշեալ ժամանակաշրջանին առնուած արտաքին պարտքը կազմած է 900 միլիոն տոլար: Նախարարը այդ պարտքերը հետեւանք համարած է արտասահմանէն Հայաստան կատարուող դրամական փոխանցումներու ծաւալին նուազումին: "Դա գրեթէ այնքան էր, որքանով կրճատուել էին տրանսֆերտները։ Այսինքն, եթէ մենք հիմա տեսականօրէն մտածենք, որ պարտք չվերցնէինք, դա երկու ազդեցութիւն էր ունենալու։ Ոչ միայն ես ունենալու էի տնտեսական աւելի ցածր ցուցանիշներ, նոյնիսկ տնտեսական անկում էր հնարաւոր։ Դրա համար նպատակայարմար էր արտաքին պարտք վերցնելը", բացատրած է Վարդան Արամեան: