Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Այլազան

ԵՄ-ը 3 միլիոն եւրօ պիտի յատկացնէ սուրիացի գաղթականներուն համար

antsoutarts1a
Եւրոպական յանձնաժողովի մամլոյ ծառայութիւնը յայտնած է, թէ Եւրոպական Միութիւնը 3 միլիոն եւրօ պիտի յատկացնէ Հայաստանին՝ Սուրիայէն գաղթածներուն օգնելու նպատակով:
Եւրոպական Միութեան տարածաշրջանային ներդրումներու հիմնադրամը Յունիս 20-ին հաստատած է 275 միլիոն եւրոյի ընդհանուր նախագիծը, որ կը միտի մեղմել սուրիական տագնապին հետեւանքները: Նախագիծի շրջանակին մէջ կը նախատեսուի սատարել գաղթականներուն եւ զանոնք ընդունող երկիրներուն` Հայաստանին, Թուրքիոյ, Լիբանանին, Յորդանանին, Իրաքին, Արեւմտեան Պալքաններուն:
Ընդհանուր գումարէն 3 միլիոն եւրօ կը յատկացուի Հայաստանին` նպաստելու համար գաղթականներու բժշկական եւ հոգե-ընկերաբանական ծառայութիւններուն, բնակութեան պայմաններուն, տնտեսական ծրագրերու մասնակցելու կարելիութիւններուն, ինչպէս նաեւ դպրոցականներու եւ ուսանողներու համարկման:
Վերոնշեալ 275 միլիոնէն 126,5 միլիոն կը յատկացուի Թուրքիոյ, 90 միլիոն` Լիբանանին:
Ըստ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան, Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմի սկիզբէն ի վեր Հայաստան ընդունած է շուրջ 22.000 սուրիացի գաղթական: