Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Այլազան

ՓԱՐԻԶ

Հիմը դրուեցաւ

Համահայկական Տնտեսական Համախմբումին

antsoutarts1a
Վերջերս, Փարիզի մէջ տեղի ունեցաւ տարբեր երկիրներէ ժամանած հայ գործարարներու հանդիպում մը, որ սկիզբ դրաւ նորակազմ «Համահայկական տնտեսական համախմբում»-ին։ Նկատի առնելով աշխարհասփիւռ Հայութեան տնտեսական եւ գործարար հնարաւորութիւնները եւ այդ կարողականութիւնը համախմբելու ու աւելի՛ արդիւնաւորելու անհրաժեշտութիւնը, հանդիպման մասնակիցները որոշեցին ստեղծել հայ գործարար ցանց մը, որու կարավարումը պիտի վստահուի արհեստավարժ ու մասնագիտացած կառոյցի մը։ Համահայկական տնտեսական համախմբումին (Panarmenian Economic Assembly) առաքելութիւնն է ամրապնդել, խթանել եւ պաշտպանել հայ ազգի բազմակողմանի զարգացումը, ի մի բերելով հայ անհատական ֆինանսական եւ մասնագիտական կարողականութիւնը ու գոյացած աշխարհասփիւռ ներուժը, զայն օգտագործելով ի նպաստ հայ անհատին, հայ ժողովուրդին եւ հայրենիքին:
Մասնակիցները երկու օրերու ընթացքին արտայայտեցին բազմազան մտահոգութիւններ ու կարծիքներ, ներկայացուցին առաջարկներ եւ հաստատեցին «Համահայկական տնտեսական համախմբում»-ին սկզբունքները։ Ժողովը կազմեց յատուկ յանձնախումբ մը, որուն պարտականութիւն տրուեցաւ Փարիզի հանդիպումէն բխած գաղափարներու եւ որդեգրուած սկզբունքներու հիման վրայ պատրաստել Համախմբումի ուղեգիծը եւ գործելաոճը ու կազմակերպել յառաջիկայ ամիսներուն Համահայկական տնտեսական համախմբումի առաջին ֆորումը։
 
Աղբիւր՝ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ