Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (71) Յուլիս 2017

Այլազան

Կարօ Փայլան.

"Ամէն ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի Թուրքիոյ իշխանութիւնները չմիջամտեն Պոլսոյ պատրիարքի ընտրութիւններուն" antsoutarts1a

Թուրքիոյ Ազգային ժողովի երեսփոխան Կարօ Փայլան կ՚ըսէ, թէ Պոլսոյ պատրիարքի ընտրութիւններու կազմակերպման գործընթացը դեռ չի գոհացներ զինք, քանի որ Արամ արք. Աթէշեան տակաւին չէ հրաժարած պատրիարքի փոխանորդի իր պաշտօնէն, որպէսզի կարելի ըլլայ սկսիլ այդ գործընթացը: Tert.am-ի հետ զրոյցին ան կը նշէ, որ դեռ կը սպասէ այդ քայլին եւ սկսած է կասկածիլ, որ Արամ արք. կը փորձէ շահագործել իրավիճակը:
Փայլան կ՚ըսէ, թէ պատրիարքութեան հաւանական թեկնածուներէն ոչ մէկուն կը զօրակցի առայժմ, որովհետեւ նախ կ՚ուզէ տեսնել, թէ ստոյգ որո՞նք պիտի ըլլան անոնք եւ մանաւանդ՝ ի՞նչ առաջարկներով պիտի ներկայանան:
Ըստ իրեն` Պոլսոյ պատրիարքը պէտք է կարենայ ներկայացնել Թուրքիոյ հայ համայնքը ամբողջ աշխարհին: "Ես կը կարծեմ, որ Արամ արք. Աթէշեան ատիկա չըրաւ վերջին տարիներուն", կ՚ըսէ ան:

Կարօ Փայլան հաւանական կը համարէ, որ Արամ Աթէշեան` որպէս պատրիարքի թեկնածու, մասնակցի ընտրութիւններուն, բայց իր կարծիքով՝ ան զերօ կարելիութիւն ունի յաղթելու: "Այնքան սխալներ գործեց, որ համայնքին մէջ ոչ ոք կ՚ուզէ անոր քուէ տալ։ Ան կը շարունակէ այդ «աթոռին նստիլ», քանի շատ լաւ գիտէ, որ ընտրութիւններուն ոչ մէկ կարելիութիւն ունի յաղթելու", կ՚ըսէ հայ երեսփոխանը:
Իսկ «հաւանակա՞ն է, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները միջամտեն
ընտրութիւններու կազմակերպման» հարցումին, ան կը պատասխանէ, որ անոնք միշտ միջամտած են եւ հիմա ալ կը միջամտեն համայնքին մէջ տեղի ունեցող գործընթացներուն: "Թուրքիան նշանակած էր Արամ Աթէշեանը՝ որպէս պատրիարքի փոխանորդ, բայց մենք չէինք ուզեր։ Անոնք ամէն ինչ կ՚ընեն ազդելու համար պատրիարքի ընտրութիւններուն վրայ։ Յամենայն դէպս, կրնամ ըսել, որ անձամբ ես ալ ամէն ինչ պիտի ընեմ թոյլ չտալու համար, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները միջամտեն ընտրութիւններու կազմակերպման" կ՚եզրափակէ ան: