Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (112) Ապրիլ 2021

Այլազան

«Վառնաւա» Հիմնադրամը Բրիտանիոյ վարչապետին կոչ ուղղած է պաշտօնապէս ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը

antsoutarts1a
«Վառնաւա» միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Փաթրիք Սուքխտէոն նամակ գրած է Բրիտանիոյ վարչապետ Պորիս Ճոնսընին` կոչ ուղղելով պաշտօնապէս ճանչնալու Օսմանեան կայսրութեան մէջ քրիստոնեաներու ցեղասպանութիւնը, որուն պատճառով զոհուած է 3,75 միլիոն քրիստոնեայ` հայեր, ասորիներ, սուրիացիներ եւ յոյներ:
«Քրիստոնեաներու ցեղասպանութեան ճանաչումը պիտի օգնէ կանխարգիլել ապագայ ցեղասպանութիւնները քրիստոնեաներուն եւ յատկապէս հայերուն, որոնք այժմ նոյնպէս վտանգի տակ են», կը նշուի նամակին մէջ:
«Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը ճիշդ եւ արդարացի քայլ պիտի ըլլայ, որ ցոյց պիտի տայ, թէ ցեղասպանութիւնները չեն անտեսուիր, եւ անոնց կրկնութիւնը անթոյլատրելի է», կը նշուի նամակին մէջ:
Սուքխտէօ նաեւ յիշեցուցած է Ճոնսընի թուրք լրագրող պապի` Ալի Քեմալի մասին, որ փորձած է քայլերու ձեռնարկել հայերու ցեղասպանութեան դէմ եւ ի պատասխան` 1922-ին «Օսմանեան կայսրութեան անհաւատարիմ ըլլալու համար խոշտանգումի դատաստանի ենթարկուած է»:
Նամակը Տաունինկ Սթրիթ ուղարկուած է 18 մարտին: