Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (110) Փետրուար 2021

Այլազան

Անուանի տնտեսագէտ ՄԿՐՏԻՉ ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆԻ նոր վկայականն ու կոչումը

antsoutarts1a
Անուանի տնտեսագէտ ՄԿՐՏԻՉ ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆԻ վերջերս արժանացած է  «ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»Ի շնորհած բարձրագոյն վկայականին եւ վերոնշեալ համալսարանի  ՊԱՏՈՒԱԿԱԼ ՓՐՈՖԵՍՈՐԻ կոչումին՝  դրամատնային եւ ֆինանսներու բնագաւառէն ներս:
antsoutarts1a
«ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ»ը իր սրտագին շնորհաւորութիւնները կը յայտնէ Պրն. ՄԿՐՏԻՉ ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆԻՆ՝ իր պատուաբեր վկայականին եւ կոչումին շնորհման առիթով: