Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Այլազան

Կառավարութեան գործունէութիւնը դրական կը գնահատէ հարցապնդուածներու 67,9%-ը, վարչապետինը՝ 85%-ը

antsoutarts1a
GALLUP International association-ի լիիրաւ անդամ «MPG» ընկերութիւնը Յուլիս 3-ին ամփոփած է հարցախոյզի մը արդիւնքները, որ կատարուած է հեռաձայնի միջոցով՝ Յունիս 10-էն 27: Յղուած են հետեւեալ հարցումները. վերջին կէս տարուան ընթացքին քաղաքական զարգացումներու հասարակական ընկալումները ինչպէ՞ս են, բարձրացա՞ծ, թէ՞ իջած են կուսակցութիւններու, քաղաքական գործիչներու վարկանիշերը:
Ընկերութեան տնօրէն Արամ Նաւասարդեան նշած է, որ հարցախոյզի օրերուն տեղի ունեցած են բաւական էական իրադարձութիւններ. «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան ղեկավարին հետ կապուած զարգացումները, «Մարտ 1-ի» գործով առանցքային ամբաստանեալ Ռոբերտ Քոչարեանի ազատ արձակումը, Սահմանադրական դատարանին շուրջ զարգացող իրադարձութիւնները:
Հարցապնդուածներու 22,7%-ը հաւանութիւն տուած է ընդդիմութեան գործունէութեան:
Ազգային ժողովի գործունէութեան հաւանութիւն տուած է հարցապնդուածներու 54,7%-ը:
Կառավարութեան գործունէութեան՝ 67,9%-ը:
Նախագահ Արմէն Սարգսեանի գործունէութեան՝ 79,3%-ը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գործունէութեան՝ 85%-ը:
Հարցախոյզին մասնակցած է 1002 հոգի: Հարցապնդուածներու խումբը ներկայացուցչական է՝ ըստ Հայաստանի սեռային եւ տարիքի կազմի եւ բնակութեան վայրի: