Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Այլազան

ԼԻԲԱՆԱՆ

Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան մէկ միլիոն տոլար կը յատկացնեն Լիբանանի հայ համայնքի կարիքներուն

antsoutarts1a
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը խոր գոհունակութեամբ ու ջերմ շնորհակալութեամբ կը յայտարարէ, թէ Վեհափառ հայրապետին գահակալութեան 25-ամեակին առիթով, ազգային բարերար տէր եւ տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան Վեհափառ Հայրապետին հետ խորհրդակցաբար, եւ նկատի ունենալով Լիբանանի դիմագրաւած տնտեսական տագնապը, մէկ միլիոն տոլար պիտի յատկացնեն որպէս օժանդակութիւն Լիբանանի հայ համայնքի կարիքաւոր ընտանիքներուն։ Յայտնենք, որ անցնող երկու ամիսներուն, Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան 350 միլիոն լիբանանեան ոսկի յատկացուցած էին նոյն նպատակին համար։
Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութիւնն ու օրհնութիւնը վայելող սոյն ծրագիրը պիտի իրագործուի Ազգ. առաջնորդարանին կողմէ կազմուած յատուկ յանձնախումբի մը ճամբով։
Ծրագիրը պիտի տարածուի հինգ ամիսներու վրայ (Յուլիսէն Նոյեմբեր 2020)։ Իւրաքանչիւր ամիս երեք հազար ընտանիք պիտի օգտուի ծրագրէն։ Յառաջիկայ օրերուն Ազգ. առաջնորդարանը այս գծով անհրաժեշտ տեղեկութիւնները պիտի տայ մեր ժողովուրդի զաւակներուն։
Մեծայարգ Պէզիքեան ամոլը մեր Ս. Աթոռին հաւատարիմ բարեկամը եւ նուիրեալ բարերարն է։ Արդարեւ, տիար Ալեքքոյին եւ տիկին Անիին կատարած իշխանական բարերարութիւնները Անթիլիասի մայրավանքէն, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքէն ու «Թռչնոց Բոյն»-էն ներս, ինչպէս նաեւ Հայաստանին, Դպրեվանքին, Հայ դատին եւ Լիբանանի Հայութեան զանազան ծրագրերուն, պերճախօս վկայութիւններ են իրենց Հայու ազնուական ոգիին, խոր հաւատքին ու անշեղ հաւատարմութեան։

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ