Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (104) Յուլիս 2020

Այլազան

ՖՐԱՆՍԱ – Քաղաքապետական ընտրութիւններ Անոյշ Թորանեան Փարիզի քաղաքապետի կցորդ ընտրուած է

antsoutarts1a
Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան Ֆրանսայի գործադիր տնօրէնուհի, Փարիզի 15-րդ թաղամասին մէջ Փարիզի քաղաքապետուհի Անն Հիտալկոյի ցանկը գլխաւորող (ի դէպ հակառակ պատուաբեր արդիւնքի մը, չյաջողեցաւ շահիլ) 29-ամեայ Անոյշ Թորանեան Յուլիս 3-ին ընտրուած է Փարիզի քաղաքապետի կցորդ։
Ան, պիտի ըլլայ ընկերակցական կեանքի, քաղաքացիներու մասնակցութեան եւ հանրային քննարկումներու պատասխանատու:
Առաջին անգամն է, որ Փարիզի գործադիրին մէջ Հայ մը այսքան բարձրաստիճան պաշտօն մը կը ստանձնէ։