Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

Այլազան

ԹԱԳԱՎԱՐԱԿ.- Տարադրամի միջազգային հիմնադրամը (IMF) 280 միլիոն տոլար կը յատկացնէ Հայաստանին

antsoutarts1a
Տարադրամի միջազգային հիմնադրամը (IMF) որոշած է Հայաստանին 280 միլիոն տոլար յատկացնել՝ թագավարակին դէմ պայքարելու նպատակով:
«ՏՄՀ-ի գործադիր խորհուրդի որոշումը կը նախատեսէ Հայաստանին անյապաղ յատկացնել 280 միլիոն ամերիկեան տոլար», նշուած է հիմնադրամի յայտարարութեան մէջ, ուր կ՚ընդգծուի, թէ այս գումարը կ՚օժանդակէ իշխանութիւններուն համաճարակի ընկերային եւ տնտեսական հետեւանքներու դիմագրաւման աշխատանքներուն։