Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

Այլազան

Հայաստանի մէջ կը բացուի «Քալաշնիքով» արտադրող գործատուն

antsoutarts1a
Յուլիսի սկիզբը Հայաստանի մէջ կը բացուի «Քալաշնիքով» ինքնաշխատներ արտադրող գործատունը: Ձեռնարկութիւնը հիմնուած է հայաստանեան «Նեյտրոն ԳԱՄ» եւ ռուսական «Քալաշնիքով» ընկերութիւններու համագործակցութեան պայմանագրի հիման վրայ:
Սկզբնական շրջանին գործատան մէջ պիտի կատարուի АK103 տեսակի ինքնաշխատներու կազմութիւնը։
Կ՚ակնկալուի տասնեակ հազարներու հասնող արտադրական ծաւալ։