Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

Այլազան

ՄԱԿ-ի յաջորդ նստաշրջանի նախագահութեան թեկնածուն Թուրք մըն է

Հայաստան, Յունաստան եւ Կիպրոս կը պահանջեն բաց քուէարկութիւն

antsoutarts1a
Յառաջիկայ Սեպտեմբերին Նիւ Եորքի մէջ կը սկսի ՄԱԿ-ի 75-րդ նստաշրջանը։ 193 անդամները նոր տարեշրջանի աշխատանքներուն համար պիտի ընտրեն նոր նախագահ։ Այդ պաշտօնը ներկայիս ունի միակ թեկնածու մը՝ թուրք դիւանագէտ Վոլքան Պոզքըրը, որ անցեալին եղած է նաեւ Թուրքիոյ՝ Եւրոպական Միութեան հարցերու նախարար։ Այս ընտրութեան պատասխանատու ՄԱԿ-ի յանձնաժողովը արդէն անդամ բոլոր երկիրներուն ղրկած է թուրք թեկնածուին անունը, որպէսզի անոնք նախապէս հաստատեն այդ ընտրութիւնը։ Բայց Հայաստան, Յունաստան եւ Կիպրոս մերժած են այս գործելաձեւը եւ պահանջած են, որ բաց քուէարկութիւն կատարուի նստաշրջանի բացման նիստին, յայտնելով որ իրենք դէմ են նշեալ դիւանագէտին թեկնածութեան։ Այդ երկիրները կ՚ուզեն, որ առնուազն նման քուէարկութեամբ՝ հրապարակաւ իմացուի, թէ ո՛ր երկիրները կողմնակից են Պոզքըրի նախագահութեան եւ ո՛ր երկիրները՝ դէմ։