Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Այլազան

Թուրքիոյ Այտըն նահանգին մէջ 17-րդ դարու հայկական գերեզմաններ կը գտուին

antsoutarts1a
Թուրքիոյ արեւմտեան Այտըն նահանգի Նազիլլի շրջանին մէջ, քաղաքային այգիի կառուցման աշխատանքներուն ընթացքին, երկու հայկական գերեզման յայտնաբերուած է:
Նշուած է, որ բանուորները տապանաքարերը յայտնաբերած են հողը փորելու ժամանակ: Անոնք այդ մասին տեղեկացուցած են Այտընի թանգարանի ղեկավարութեան եւ Նազիլլիի քաղաքային իշխանութիւններուն: Այտընի թանգարանի տնօրէնը եւ տեղակալը տեղւոյն վրայ ուսումնասիրած են գերեզմանաքարերը, որոնց վրայ գտած են հայերէն գրութիւններ: Անոնք կը թուագրուին 17-րդ դարով եւ կը պատկանին Նազիլլիի մէջ ապրած հայերու:
Աւելի ուշ, տապանաքարերը տեղափոխուած եւ տեղադրուած են շրջանի Սիւմեր կոչուող զբօսայգիին մէջ: