Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Այլազան

Թրամփ Փեթրիք Յովակիմեանը առաջադրած է Ազգային Հետախուզութեան Տնօրէնի Գրասենեակի Գլխաւոր Խորհրդականի Պաշտօնին

antsoutarts1a
ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ․- Նախագահ Տանըլտ Թրամփ Ազգային հետախուզութեան տնօրէնի գրասենեակի գլխաւոր խորհրդականի պաշտօնին առաջադրած է Փեթրիք Յովակիմեանի թեկնածութիւնը։
Ներկայիս Յովակիմեան արդարադատութեան նախարարութեան մէջ գլխաւոր դատախազի տեղակալի օգնականն է եւ արդարադատութեան նախարարութեան առընթեր արտասահմանեան պետութիւններու պահանջներու կարգաւորման յանձնաժողովի անդամ:
Իրաւաբան Փեթրիք Յովակիմեան Հարաւային Քալիֆորնիոյ դաշնակցային ատեանին մէջ դատախազի օգնական եղած է, իսկ նախապէս աշխատած է «Լեթըմ եւ Ուաթքինզ» իրաւաբանական միջազգային հիմնարկին մէջ։