Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (102) Մայիս 2020

Այլազան

Մեծադիր եռագոյնը պիտի ծածանի Անիի դիմաց

antsoutarts1a
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի օրը, Մեծ Եղեռնէն 105 տարի անց` ի
նշան յիշատակի ու պահանջատիրութեան, հայ-թրքական սահմանին` պատմական Անի մայրաքաղաքի դիմաց, Շիրակի մարզի հեռաւոր Նորշէն բնակավայրի մօտ 21 մեթր բարձրութեան վրայ վեր խոյացած է 10 մեթր երկարութիւն եւ 5 մեթր բարձրութիւն ունեցող հայոց Եռագոյն դրօշը, բացուած է նաեւ խաչքար։
Խորհրդանշական արարողութեան մասնակցած են Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսեան, Կիւմրիի քաղաքապետ Սամուէլ Բալասանեան, պաշտօնատար այլ անձինք, հիւրեր:
Նշենք, որ նախաձեռնութիւնը իրականացուած է ռուսաստանաբնակ Ասլանեան, Խռանեան, Գրիգորեան ընտանիքներու աջակցութեամբ:
Լուրը ՝ «Կալա թի. վի.»էն