Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Այլազան

«Կանայք պէտք է առաջնորդութեան աւելի մեծ հնարաւորութիւններ ունենան». Փաշինեանի 8 Մարտի ուղերձը

antsoutarts1a
ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- Կիներու միջազգային օրուան՝ 8 Մարտի առիթով յղած իր շնորհաւորական ուղերձին մէջ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան լուսարձակի տակ առաւ այն, որ նոր Հայաստանի մէջ կիներուն դերը շատ մեծ է եւ կարեւոր՝ աւելցնելով, որ անոր գործնական դրսեւորումը եղած է կիներուն աննախադէպ քաղաքական աշխոյժութիւնը, որ կարելիութիւն տուաւ Հայաստանի մէջ իրականացնել պատմական փոփոխութիւններ:
Ան անդրադարձաւ կիներու իրաւունքին՝ նշելով. «Թէեւ մեր երկրում կանանց իրաւունքների պաշտպանութեան առումով ակնյայտ խնդիրներ ակնառու չեն, մշտապէս տեղին է կանանց իրաւունքների հետ կապուած հարցերի քննարկումն ու բարձրաձայնումը: Ցաւօք, կանանց նկատմամբ բռնութեան դրսեւորումներ մեր հանրութեան շրջանում դեռեւս տեղի են ունենում, ինչը անթոյլատրելի եւ անընդունելի է, առաւել եւս բռնութիւնից զերծ հանրութիւն ունենալու մեր համազգային տեսլականի համատեքստում: Մեր խնդիրն է՝ բարձրացնել կանանց իրաւունքների պաշտպանութեանն ուղղուած միջոցառումների մակարդակն ու որակը, որն ի վերջոյ պիտի յանգեցնի համապատասխան մարմինների կողմից դրանց կանխարգելմանն ու բացառմանը»: