Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (73) Հոկտեմբեր 2017

Անցուդարձ

Վիգէն Սարգսեան ԶՈւ սպառազինութեան յագեցման տեսանկիւնէն տարին Հայաստանի համար յաջողած կը համարէ

antsoutarts1aՀայաստանի զինուած ուժերուն համար ընթացիկ տարին յաջող եղած է սպառազինութեան յագեցման տեսանկիւնէն:
Երկուշաբթի, 2 Հոկտեմբերին, լրագրողներու հետ հանդիպման մը ընթացքին, այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, ըսած է ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան: «Սպառազինութիւնը փակ ոլորտ է, եւ ես չեմ կրնար անոր մասին մանրամասն խօսիլ, սակայն կրնամ ըսել, որ տարին մեզի համար յաջողած եղած է սպառազինութեան յագեցման տեսանկիւնէն»,- նշած է նախարարը:
Վիգէն Սարգսեան աւելցուցած է, որ Հայաստանը պիտի շարունակէ հետեւողականօրէն իրականացնել զինուած ուժերու սպառազինութիւնը համալրելու աշխատանքները, ինչպէս ՌԴ-ի հետ 200 միլիոն տոլարի վարկային համաձայնագիրի ծիրէն ներս, այնպէս ալ այլ ուղղութիւններով: