Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

Անցուդարձ

«Ազրպէյճան անարդարացիօրէն ձախողեցուցած է ազգային ատելութեան հողի վրայ կատարուած սպանութեան համար պատիժի իրագործումը»

Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) հրապարակած է «Մակուչեանն ու Մինասեանը ընդդէմ Ազրպէյճանի եւ Հունգարիոյ» գործով դատավճիռը, որ կը վերաբերի փետրուար 2004-ին ՕԹԱՆ-ի «Գործընկերութիւն յանուն խաղաղութեան» ծրագիրի ծիրին մէջ կազմակերպուած դասընթացքներուն ժամանակ Ազրպէյճանը ներկայացնող յատուկ պատրաստութիւն անցած զինեալ ուժերու սպայ մը Ռամիլ Սաֆարովի կողմէ հայ սպայ Գուրգէն Մարգարեանի դաժան սպանութեան եւ այլ հայ սպայ մը սպաննելու փորձին:
2013 թուականին ՄԻԵԴ-ին ներկայացուած հայցին մէջ կը նշուի, որ Ազրպէյճան, ներում շնորհելով եւ մեծարելով մարդասպանը, խախտած է Մարդու իրաւունքներու եւ հիմնարար ազատութիւններու եւրոպական ուխտի շարք մը կէտեր: Բացի ատկէ, կը նշուի, որ Հունգարիան, ուր ձերբակալուած եւ ցկեանս բանտարկութեան դատապարտուած Սաֆարով, ուխտի կէտերու խախտում կատարած է, որովհետեւ մարդասպանը իր հայրենիքին արտայանձնելու արտօնութիւն տալով` չէ հետեւած Ազրպէյճանի մէջ Սաֆարովի հետագայ պատիժը կրելու հոլովոյթին:
Այժմ ՄԻԵԴ-ի վճիռին մէջ կը նշուի. «Ազրպէյճան անարդարացիօրէն ձախողեցուցած է ազգային ատելութեան հողի վրայ կատարուած սպանութեան համար իր քաղաքացիին նկատմամբ արտասահմանին մէջ սահմանուած բանտարկութեան պահանջի հետագայ իրագործումը:
«Փոխարէնը հայրենիքին մէջ անոր ներում շնորհուած է, ծառայողական յառաջխաղացում ապահովուած է, շարք մը արտօնութիւններ տրուած են: Սակայն Սաֆարովի ծառայողական յառաջխաղացման եւ այլ արտօնութիւններու տրամադրման համար բաւարար քանակութեամբ իրաւական հիմքեր չեն եղած», նշուած է վճիռի մէջ:
ՄԻԵԴ-ի վճիռին մէջ նաեւ կը նշուի, որ իբրեւ հետեւանք անպատժելիութիւնը անհամատեղելի է Ազրպէյճանի` կեանքի նկատմամբ յարձակումները արդիւնաւէտօրէն կանխարգիլելու վերաբերեալ ստանձնած պարտաւորութեան հետ:
ՄԻԵԴ եզրակացուցած է, որ Ազրպէյճանի իշխանութիւններու` մարդասպանի անպատժելիութեան յանգեցուցած քայլերը ուղղակի կապ ունին անոր զոհի հայկական ծագումին հետ:
«Սպան բարձրաստիճան պաշտօնեաներու կողմէ մեծարուած է ատելութեան հողի վրայ կատարուած ծայրայեղ դաժանութեան համար», կը նշուի վճիռին մէջ:
Ինչ կը վերաբերի Հունգարիոյ, ապա կը նշուի, որ երկիրը որեւէ սխալ չէ գործած երաշխաւորելու, որ ազրպէյճանցին հայրենիք արտայանձնումէն ետք պիտի շարունակէ կրել պատիժը:
«Չկայ որեւէ ապացոյց, որ Հունգարիոյ իշխանութիւնները տեղեակ եղած են, որ Սաֆարովը Ազրպէյճանի մէջ ազատութեան մէջ պիտի յայտնուի», նշուած է վճիռին մէջ:
Կը նշուի, որ հայցաւոր կողմը պահանջած է փոխհատուցել միայն դատական ծախսերը` աւելի քան 15000 սթերլինկ: Դատարանը պահանջը բաւարարած է: Ազրպէյճան պէտք է փոխհատուցումը վճարէ վճիռի հրապարակումէն ետք յաջորդ երեք ամսուան ընթացքին: