Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (103) Յունիս 2020

Անցուդարձ

Անգարայի Վարչական Դատարանը որոշում տուած է յօգուտ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան

Անգարայի 15-րդ վարչական դատարանը չեղեալ յայտարարած է «Մարյակոբ» (Ս. Յակոբ) հայկական եկեղեցւոյ հիմնադրամը գրաւեալ ճանչնալու վերաբերող Թուրքիոյ հիմնադրամներու գլխաւոր վարչութեան որոշումը: Այս մասին կը հաղորդէ թրքական «Թ24» կայքը:
Որոշումէն ետք հիմնադրամը իրաւունք պիտի ունենայ մասնակցելու դատավարութիւններուն` պահանջելով վերադարձնել գրաւուած հարիւրէ աւելի գոյքը: Սակայն միաժամանակ գլխաւոր վարչութիւնն ալ իրաւունք ունի բողոքարկելու վարչական դատարանի որոշումը:
Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ հիմնադրամը հիմնուած է Օսմանեան կայսրութեան ժամանակ եւ ղեկավարած է Թուրքիոյ մէջ Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութեան գոյքը: 1973-ին Թուրքիոյ հիմնադրամներու գլխաւոր վարչութիւնը եկեղեցւոյ հիմնադրամը գրաւեալ ճանչցած էր եւ դադրեցուցած անոր գործունէութիւնը: Հիմնադրամի գոյքին մեծ մասը վաճառուած էր երրորդ անձերու, իսկ գումարը` իւրացուած:
Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութիւնը գոյքի վերադարձի պահանջով դիմած էր սահմանադրական դատարանին, որ հայցը չէր բաւարարած եւ գործը կրկին քննելու համար ուղարկած էր Անգարայի 15-րդ դատարան: