Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

կայք էջ : www.azadkhosk.com

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (100) Մարտ 2020

Անցուդարձ

Հայաստանը, Յունաստանը եւ Կիպրոսը ռազմական ոլորտէն ներս համագործակցութեան ծրագիրներ ստորագրեր են

ՀՀ ՊՆ պաշտպանական քաղաքականութեան վարչութեան պետ Լեւոն Այվազեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Փետրուարի 28-ին Աթէնքի մէջ մասնակցեր է պաշտպանութեան բնագաւառէն ներս՝ հայ-յունական համագործակցութեան ծրագիրներու քննարկման եւ ռազմաքաղաքական խորհրդակցութիւններուն։
Յոյն գործընկերներու հետ հանդիպումներուն ընթացքին, ամփոփուեր են 2019թ. համագործակցութեան արդիւնքները, քննարկուեր է 2020թ. համագործակցութեան ծրագիրը։ Կողմերը բարձր են գնահատեր համագործակցութեան արդիւնքներն ու իրականացուած միջոցառումները։
Խորհրդակցութիւններուն իբրեւ արդիւնք, ստորագրուեր է ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան եւ Յունաստանի ազգային պաշտպանութեան նախարարութեան 2020 թուականի երկկողմ համագործակցութեան ծրագիրը, որ կը ներառէ 21 միջոցառումներ Հայաստանի եւ Յունաստանի մէջ՝ ուսումնավարժական ծրագիրներ յատուկ նշանակութեան ուժերու, ռազմաբժշկական եւ մարտավարական պատրաստութեան այլ ուղղութիւններով, փորձի փոխանակում կիբեռանվտանգութեան, ինժեներեկան եւ այլ բնագաւառներէ ներս, ռազմաքաղաքական խորհրդակցութիւններ, տեղեկատւութեան փոխանակում։
Նոյն օրը, Հայաստանի, Յունաստանի եւ Կիպրոսի պաշտպանական գերատեսչութիւններու՝ պաշտպանական քաղաքականութեան պաշտօնեաներու ձեւաչափով կայացած հանդիպման արդիւնքներով, ստորագրուեր է 2020 թուականի եռակողմ գործողութիւններու ծրագիրը։ Այն կը ներառէ տասնեակ միջոցառումներ Հայաստանի, Յունաստանի եւ Կիպրոսի մէջ, որոնք կը վերաբերին տարբեր ոլորտներու մէջ՝ ուսումնավարժական եռակողմ ծրագիրերներուն եւ ռազմաքաղաքական խորհրդակցութիւններուն։
Հանդիպումներուն ընթացքին, քննարկուեր են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգութեան առնչուող հարցեր։ Ներկայացուեր են տարածաշրջանէն ներս տեղի ունեցող զարգացումներուն եւ առկայ մարտահրաւէրներուն վերաբերեալ կողմերուն դիրքորոշումները։