Ազատ Խօսք

Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ

Խմբագիր - Երան Գույումճեան

Թիւ (66) Փետրուար 2017

  • Կոտորածներու Ուրացումը Կը Նշանակէ՝ Արտօնել Նման Կոտորածներու Կրկնութիւնը.
  • ՀՀ Խորհրդարանական ընտրութիւններու պատկերը մինչեւ Փետրուար 15-ի դրուածքով
  • «Եւրոպական Միութիւնը Լիակատար Աջակցութիւն Կը Ցուցաբերէ Մինսքի Խմբակի Առաջարկներուն» Կ՛ըսէ Թուսք
  • «Հայաստանի Եւ Իրանի Յարաբերութիւնները Ուղղուած Չեն Որեւէ Երրորդ Երկրի Մը Դէմ»
  • Ատրպէյճանը Նոր Պատերազմ կը սադրէ
  • «Մենք Պէտք է Ներողութիւն Խնդրենք Տինքէն, Քանի Որ Չկրցանք Վերականգնել Արդարութիւնը». Կարօ Փայլան

Կիպրահայ

ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԱՆՄԱՀ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ՝ ԱՂԱ ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ ԱՂԱ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

yeranՍ. Յովհաննու Կարապետի տօնը տօնն է նաեւ՝ անմահ եւ յաւերժալոյս բարերարներ՝ Աղա Կարապետ եւ Աղա Գրիգոր Մելգոնեաններուն, որոնք իմաստնութիւնը ունեցան իրենց վիթխարի հարստութիւնը վերածելու լոյսի եւ բարիքի, հայ բազմահազար որբերուն տիրութիւն ընելու, սերունդներ կերտելու, տարագիր հայութեան երթին նոր հորիզոններ բանալու ազգափրկիչ տեսիլքի, ոգիի, գործի..., հիմնելով Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը Նիկոսիոյ Ծաղկաբլուր կոչուած գեղատեսիլ վայրին մէջ, որ իրաւամբ դարձաւ «փոքրիկ Հայաստան մը»՝ Կիպրոսի գեղածիծաղ ափերուն վրայ, տասնամեակներ շարունակ.... 15 Յունուար 2017-ին, Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնին՝ Մելգոնեան անմահ բարերարներու հոգւոյն (մանրամասն)

Խմբագրական

ՎԱՍՆ ՀԱՒԱՏՈՅ, ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ

yeranՀայոց պատմութեան փոթորկայոյզ էջերուն մէջ, Վարդանանց սխրանքը զգեցեր է խորհրդանշական բնոյթ, դարձեր է ոգեղէնութեան ակունք, հայրենասիրութեան եւ հայրենապաշտպանութեան ներշնչող դաս գալիք սերունդներուն համար....Եւ սա՝ որքան ալ գիտութեան եւ դիւանագիտութեան տրամաբանութիւնը փորձէ ապացուցել հակառակը, ա՛յն թէ ճշմարտացի էր Վասակի բռնած ուղին, թէ կարելի էր դիւանագիտօրէն լուծել հարցերը...., առանց անսալու մասնաւորաբար ժողովուրդի համախումբ ըմբոսութեան ոգիին, միասնական պայքարի կամքին, հաւաքական ժայթքումի հրայրքին, որոնց կրողն էին հաւասարապէս՝ հոգեւորականն ու աշխարհականը, ազնուականն ու բանուորը, երիտասարդն ու ծերը, տղամարդն ու կինը, մէկ զօրաւոր բռունցք դարձած...:(մանրամասն)

Հարցազրոյց

ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆԻ ԱՀԱԶԱՆԳԸ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

yeran– Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ վերջին կէս դարու քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւնները իրենց ժխտական ազդեցութիւնը ունեցան հայախօսութեան վրայ աշխարհի տարածքին, մանաւանդ հաւասարակշռութիւնը խախտեցին արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի միջեւ։ Այս փոփոխութիւններու հետեւանքները ի՞նչ կացութիւն կը պարզեն։

– Վերջին 50 տարիներուն հայերու ժողովրդագրական ուղղութիւնը կ՚երթայ Արեւելքէն դէպի Եւրոպա եւ Միացեալ Նահանգներ։ Մեծ թիւով հայրենակիցներ լքեցին իրենց երկրորդ հայրենիքները, ինչպէս՝ Սեւ Ծովը եզերող երկիրները, Յունաստանը, Կիպրոսը եւ Միջին Արեւելքը, ներառեալ Իրանը։(մանրամասն)

Յօդուածներ

Սուրիոյ Միջազգային Տագնապը Եւ Սուրիահայութեան Հերոսական Պայքարը

yeranԿար ժամանակ, երբ Սուրիան խաղաղութեան, կայունութեան ու ներքին անդորրութեան օրինակ կը ծառայէր Միջին Արեւելքի երկիրներուն, Սուրիոյ բարեկամ երկիրները կը հաստատէին այս իրականութիւնը, իսկ Սուրիոյ հետ հակադրութիւններու մէջ գտնուող երկիրները չէին ժխտեր:(մանրամասն)

Թուրքիոյ թաքուն եւ իսլամացած հայերուն մասին լռութեան եւ խտրականութեան դրուագներ

yeranՄարտ ամսուան գիշեր մըն էր‚ երբ հանդիպեցայ ՄքԿիլ համալսարանին մէջ առեւտարական գիտութիւններ ուսանող կապուտաչեայ եւ թուխ երիտասարդի մը։ Ան կը խօսէր կտրուկ‚ սակայն հասկնալի անգլերէն մը։ Երբ իրեն հարցուցի‚ թէ ուրկէ՛ է, ան պարզապէս պատասխանեց. «Թուրքիայէն»։ Անհանգստութիւն։ Անհանգստութիւն մը‚ որ մեզի՝ հայ երիտասարդներուս, սորվեցուցին զգալ‚ երբ գտնուինք «անոնցմէ» մէկուն հետ դէմ առ դէմ։ Հակառակ անոր կը շարունակեմ հետը խօսիլ։ Երիտասարդը կը ժպտայ‚ երբ կ'իմանայ‚ որ հայ եմ։ «Հայրս հայ է։ Անունը Աւետիս է։ Լաւ լուռ է այս, չէ՞»։(մանրամասն)

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ՝ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ-(1923- 2013)

yeranԵրբ վաղեմի դասընկերս՝ դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանը, առաջարկեց ներկայացնել սուրիահայ համայնքի կրթական տիպար օճախներէն Հայ աւետարանական Բեթէլ վարժարանի ինը տասնամեակներու ճանապարհը խտացնող «Տարեգրութիւն հայ աւետարանական Բեթէլ վարժարանի-1923-2013» յուշամատեանը, անմիջապէս ընդառաջեցի՝ ի մտի ունենալով քանի մը պատճառներ:(մանրամասն)

2017 Հայուն «Վերանորոգումի» Գործընթացը

yeranԱստուածաբանութիւնը` քրիստոնէական-աստուածաշնչական, եթէ մէկ կողմէ ունի համամարդկային տեսադաշտ եւ պարունակութիւն, բայց միեւնոյն ժամանակ` առանձնայատկութիւն, ուր իւրաքանչիւր անհատ կ՛ընդելուզուի հաւաքականութեան մշակոյթին, քաղաքակրթութեան եւ կենցաղի հետ եւ այս բոլորին ընդմէջէն` անոր/անոնց ապրած կեանքին ու փորձառութեան կու տայ նկարագիր եւ ինքնութիւն:(մանրամասն)

Կ. Պոլսոյ Հայ Ամիրաներու Դասակարգը

yeranՀայ ամիրաներու դասակարգը ծնունդ կ'առնէ Օսմանեան Կայսրութեան մարաքաղաք` Կ. Պոլսոյ մէջ 18-րդ դարուն: Ամիրաները ոչ միայն կարեւոր դեր ունէին Օսմանեան Կայսրութեան տարածքին ապրող հայերու կեանքի կառավարման մէջ, այլ անոնք նաեւ կարեւոր ազդեցութիւն ունէին Օսմանեան պետական շրջանակներուն վրայ: Անդամակցութիւնը այս դասակարգին բաւականաչափ դժուար էր: Այն անձերը որոնք հարուստ էին եւ որոշ բարձր պետական պաշտօններ կը զբաղեցնէին անոնք էին որ հնարաւորութիւնը ունէին անդամ դառնալու այս կասակարգին: Ամիրաներու դասակարգը հայկական ստեղծագործում մըն էր, անիկա պաշտօնապէս չէր ճանչցուած Սուլթանին կողմէ, հայերն էին որ կու տային այս կոչումը ուրիշ հարուստ հայերու:(մանրամասն)

Գրական-Մշակութային

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ՝

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆԷՆ

yeran

 

 

 

ՄԻՐԳԵՐՍ ԱՇՆԱՆ
Կը փայփայեմ ձե՛զ, միրգե՛րս աշնան
Դուք վաղ գարունէս արեւ էք ըմպած
Հիւթեր հաւաքած, պաղին տոկացած
Խոհի եւ յոյզի գանձ էք կուտակած....

Դուք՝ տարիներուս խտացած ոսկի՛ն,
Ձեզ կը մատուցեմ իմ ընթերցողին
Գուցէ գտնէ ան ձեր էջերուն մէջ
Իր քիմքը օծող բառեր սիրաջերմ....(մանրամասն)

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ

yeranԻ՜նչ գեղեցիկ է, ինչքա՜ն ճկուն է պոլսահայերէնը:Թեթեւ է, վերասլաց, ջութակի սուր ձայների նման թրթռուն, գեղեցիկ կնոջ ոսկեթել հիւսուած շղարշ, որի վրայ լուսինը թիթեռնիկներ է բանտարկել: Ածականները թիավարուող նաւակների նման առաջ են սահում, մինչ բայերը գրեթէ անշարժ, գեղեցիկ ափից հեռացող տեսարաններ են դիտում:
Նախադասութիւնը նուագաւոր է եւ ներդաշնակ: Նապոլիտեան երգի նման նա շունչ է առնում շրթունքների ծայրին, ոլորւում բերնի մէջ, պտըտւում կոկորդի մօտ, շոյում առաստաղը եւ դուրս գալիս` ինչպէս թեթեւ հառաչանք:(մանրամասն)

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԲԱՂՆԻՔ

yeranՕրը օրին՝ անձկութեամբ կը հետեւիմ իմ սիրելի եւ հեռաւոր ծննդավայրիս մէջ շղթայազերծուած տխուր եւ ցաւալի իրադարձութիւններուն. պայթումներ, հրթիռներ, հրկիզումներ եւ այլ չարիքներ, որոնք անխնայ կը հարուածեն անմեղ բնակչութիւնը, որ արդէն կոտորակուած է, կամ բռնած գաղթի ճամբան .իսկ մնացողները կ'ապրին ահ ու դողի մէջ: Անցեալ օր սակայն, չկրցայ հեկեկանքս զսպել, երբ օրաթերթի միջազգային լուրերու բաժնին մէջ տեսայ մեծադիր նկարը փլատակներու կոյտի մը, որուն տակ գրուած էր «Պապ ըլ Նասր» Յաղթանակի Դուռը:(մանրամասն)

Գրիչի զբօսանք

« ԵՍ », « ԵՍ »ԵՐ

yeranԳերմանացի 18-րդ դարու փիլիսոփաներէն Ֆիխթէի (Fichte) փիլիսոփայական տեսութիւնը գոյութենական ամէն ինչ, մեր տեսած ու զգացած բոլոր բաները կը վերագրէ ու կը կապէ «ես»ին, «ես»երուն: Կ'ըսէ , թէ մեր «ե'ս»ը կայանալու, ինքզինք իրագործելու համար պէ'տքը ունի ո'չ-«ես»ին, այսինքն՝ հակադրութեան, իրեն դիմադրող բանի մը այնպէս, ինչպէս ֆիզիքական մեր ուժը կ'իրագործուի, երբ իր դիմաց դիմադրութիւն կը գտնէ :(մանրամասն)

ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ԶՈՀՐԱՊԻ ԱՆԱՒԱՐՏ ՀԱՄԱՆՈՒԱԳԸ

yeranԱրուեստագէտներուն ծնունդն ու կեանքը կը վերարժեւորուին իրենց թողած իրագործումներով եւ անոնց գեղագիտական չափանիշերով: Իսկ՝ մահուան թուականներն անոնց, պարզօրէն՝ սկիզբն են ոգեղէն այն ճանապարհորդութեան, որու ընթացքին ենթական կը շարունակէ ապրիլ իր ստեղծագործական երկերով: (մանրամասն)

Տեսակէտ

Գ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ «ՄԵԾ ԵՐԱԶ»ԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱ՞ՀՆ Է ԵԿԱԾ

yeranԳերսամ Ահարոնեանի ծննդեան 100-ամեակին առիթով, երբ վերստին մտածումը ունեցանք մօտենալու անոր կոթողային գործին՝ «Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի 1915-1965» (Պէյրութ, 1965) եւ կարդացինք՝ մասնաւորաբար Ահարոնեանի սեփական ստորագրութիւնը կրող էջերը, հոգեմտաւոր մեծ գոհունակութիւն ունեցանք՝ ի մասնաւորի, կարդալով հետեւեալ երկու մարգարէաշունչ եւ ժամանակակից հնչող պարբերութիւնները.(մանրամասն)

Ռուս-Ամերիկեան Յարաբերութիւններու Բարելաւումը Կրնայ Շահաւէտ Ըլլալ Հայաստանի Համար

yeranԱնցեալ տարուան Նոյեմբերին ամերիկացիները ընտրեցին նախագահի առաւել անհաւանական թեկնածուն՝ Տանըլտ Թրամփը: Ան ձեր պատկերացուցած քաղաքական գործիչը չէ:(մանրամասն)

ԴՐԱՄԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՅՍԵՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՊԱԿԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄԸ

yeran85=3.500.000.000: Համաշխարհայնացման եւ դրամի միջազգային կայսերապաշտութեան նորագոյն ուսողութիւնն է (mathematiques) այս հաւասարութիւնը: Լրատուամիջոցները երբեմն ահազանգող տեղեկութիւններ կը հաղորդեն, կ'իմանանք, կը դնենք մեր հետաքրքրասիրութիւններու զամբիւղը, կը սպասենք նորերը: Դէպքերը կը դիմաւորենք կրաւորականութեամբ, միշտ խորհելով, որ անոնք մեզի չեն վերաբերիր:(մանրամասն)

Լրագրողների Լռեցման Աւանդոյթը Թուրքիայում

yeran Վերջին 100 տարուայ ընթացքում 60-ից աւել լրագրող է սպանութեան միջոցով լռեցուել Թուրքիայում: Ուշագրաւ է, որ եթէ առաջին 70 տարում նրանցից սպաննուել են միայն 15-ը, ապա վերջին 30 տարում այդ թիւը մեծ աճ է գրանցել. Թուրքիայում սպաննուել է 46 լրագրող: Այս թւում ընդգրկուած չեն ազատազրկման միջոցով լռեցուածները, ինչպէս նաեւ` Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ նահատակուած արեւմտահայ մամուլի ներկայացուցիչները: Իսկ ի՞նչ նախապատմութիւն ունի լրագրողների սպանութեան միջոցով լռեցումը Թուրքիայում: Բերենք մի քանի ուշագրաւ օրինակներ, որոնց դէպքում լրագրողների սպանութիւնը կազմակերպուած է եղել Թուրքիայի խորքային պետութեան[1] կողմից, եւ որոնցից գրեթէ ոչ մէկը մինչ այժմ չի բացայայտուել:(մանրամասն)

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

yeran2016 թուականի Օգոստոս 1-էն 5 Աղուերանի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարութեան կազմակերպած համահայկական 7-րդ կրթական խորհրդաժողովը: Պիտի քննարկուէին սփիւռքահայ կրթական ոլորտի մէջ գոյութիւն ունեցող հիմնախնդիրները, իրագործուող կրթական ծրագրերու բարելաւման միջոցները, Հայաստանի կողմէ աջակցութեան յետագայ քայլերը եւ բարեփոխման առաջարկութիւնները: (մանրամասն)

Անցուդարձ

Կոտորածներու Ուրացումը Կը Նշանակէ՝ Արտօնել Նման Կոտորածներու Կրկնութիւնը.

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Եռագոյն».- «Երէկուան կոտորածները ուրանալ, կը նշանակէ՝ ապագային արտօնել նման կոտորածներ», յայտարարած է Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանտ, Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի տարեկան ճաշկերոյթին ընթացքին, անդրադառնալով Ֆրանսայի Սահմանադրական խորհուրդին վերջերս տուած վճիռին, որ հակասահմանադրական ճանչցաւ «Հաւասարութեան եւ քաղաքացիութեան մասին» օրէնքի բարեփոխուած տարբերակին մէջ ցեղասպանութիւններու ժխտումը քրէականացնող դրոյթները: Այս տեղեկութիւնը հաղորդած է «Արմէնփրէս»ը՝ վկայակոչելով «Նուվել տ՛Արմէնի»ն։(մանրամասն)

ՀՀ Խորհրդարանական ընտրութիւններու պատկերը մինչեւ Փետրուար 15-ի դրուածքով

yeranԵրեքշաբթի, Փետրուար 14-ին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) Գործադիր մարմինի նիստէն ետք ՀՀԿ-ի բանբեր Էդուարդ Շարմազանով լրագրողներու հետ հանդիպումի ընթացքին հաղորդած է, որ կուսակցութեան համեմատական ցանկը պիտի գլխաւորէ Պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան: Ան ներկայացուցած է ցանկին առաջին 10 անունները ու նշած, որ ան բաղկացած է 64 ներկայացուցիչէ, իսկ տարածքայինը` 133 քաղաքացիէ: Ցանկի առաջին տասնեակին մէջ Վիգէն Սարգսեանին կը հետեւին՝ 2) Տարօն Մարգարեան, 3) Արփինէ Յովհաննիսեան, 4) Արա Բաբլոյեան, 5) Արմէն Ամիրեան, 6) Արմէն Աշոտեան, 7) Էդուարդ Շարմազանով, 8) Մարգարիտ Եսայեան, 9) Սամուէլ Ֆարմանեան, 10) Կարէն Աւագեան:(մանրամասն)

«Եւրոպական Միութիւնը Լիակատար Աջակցութիւն Կը Ցուցաբերէ Մինսքի Խմբակի Առաջարկներուն» Կ՛ըսէ Թուսք

yeranԵւրոպական Միութիւնը կը շարունակէ լիակատար աջակցութիւն ցուցաբերել ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու միջնորդական ջանքերուն եւ առաջարկներուն: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ այդպիսի յայտարարութիւն կատարած է Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տանըլտ Թուսք` Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ ունեցած հանդիպումէն ետք: «Մենք քննարկած ենք Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթը: Սթաթիւս քոն անկայուն է: Տագնապը զինուորական լուծում չունի եւ քաղաքական արագ լուծման կարիք ունի` միջազգային իրաւունքին համապատասխան»...(մանրամասն)

«Հայաստանի Եւ Իրանի Յարաբերութիւնները Ուղղուած Չեն Որեւէ Երրորդ Երկրի Մը Դէմ»

yeranԻրան-Հայաստան յարաբերութիւնները ուղղուած չեն որեւէ երրորդ երկրի դէմ եւ անոնք երբեք այնքան խնդիրներ չեն յառաջացուցած, ինչպէս Իրանի յարաբերութիւնները իր միւս դրացիներուն հետ: Իրանական «Թասնիմ» գործակալութիւնը կը հաղորդէ, թէ նման յայտարարութեամբ շաբաթական մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին հանդէս եկած է Իրանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր Պահրամ Քասեմի:(մանրամասն)

Ատրպէյճանը Նոր Պատերազմ կը սադրէ

yeranԱտրպէյճանը կտրուկ մեծացրել է լարուածութիւնը: Երեքշաբթի, 7 Փետրուային ԼՂՀ ՊՆն յայտարարեց, որ թշնամին իր բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայուած կրակային յենակէտերից 85մմ-ոց Դ-44 տիպի հրանօթներից ուղիղ նշանառութեամբ արկակոծութեան է ենթարկել ՊԲ արեւելեան ուղղութեամբ տեղակայուած մարտական դիրքերը՝ ընդհանուր առմամբ, հրանօթներից արձակելով 22, իսկ ականանետներից՝ 24 արկ: Նախորդ տարուայ Ապրիլ-Մայիսից առ այսօր առաջին անգամ է, որ ատրպէյճանական կողմը ծանր հրետանի է դնում գործողութեան մէջ՝ աստիճանաբար մեծացնելով հայկական կողմի դէմ կիրառուող զինատեսակների թէ՛ քանակը եւ թէ տրամաչափը: (մանրամասն)

«Մենք Պէտք է Ներողութիւն Խնդրենք Տինքէն, Քանի Որ Չկրցանք Վերականգնել Արդարութիւնը». Կարօ Փայլան

yeranԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ, խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան յայտարարած է, որ թրքական իշխանութիւնները պոլսահայ լրագրող, «Ակօս» հայկական թերթի հիմնադիր եւ խմբագիր Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով դատավարութիւնը դարձուցած են տարբեր խմբաւորումներու հետ իրենց հաշիւները պարզելու գործընթաց: (մանրամասն)

ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ

yeranԲառերէն անդին կայ խօսքը...Խօսքէն անդին կայ կեցուածքը....Կեցուածքէն անդին կայ վերաբերմունքը....Վերաբերմունքէն անդին կայ արարքը՝ յստակ, տեսանելի, զգալի, գործնական...
....................

Մարդուն մէջ միշտ ալ փնտռած եմ մարդը, անոր մարդկային սիրտը, հոգին, որոնք զիս անչափ յուզած են, երբ անոնց մէջ տեսած, զգացած եմ նշոյլը իրա՛ւ անկեղծութեան, ազնուութեան, ներողամտութեան, ներքին գեղեցկութեան, սիրոյ ջերմութեան...որոնք բոլորը միասին կը ստեղծեն այն լուսաւոր մթնոլորտը, որուն տոչորող ծարաւը ունի մարդը՝ ներկայ մթամած ժամանակներուն....
....................

Սեփական սխալը ընդունիլը բարոյական քաջութիւն է, միաժամանակ՝ անկէ ձերբազատուիլ է, զայն յաղթահարել է, իր ես-ի նեղ պատեանէն դուրս գալ եւ տիեզերական հայեացքով դիտել կարենալ է...Սեփական սխալը ընդունիլը պատասխանատուութիւն ստանձնել եւ ազատ ըլլալ կ'ենթադրէ....
....................

Ազնուութիւնը, բարութիւնը, գութն ու կարեկցանքը....կը բխին բնէութենէն մարդ անհատին եւ ցուցաբերուելու են բոլորին հանդէպ, անկախաբար անոնց մեզի հանդէպ ունեցած վերաբերմունքէն....անկախաբար զանոնք արժանի թէ ոչ-արժանի դատելու մեր հակումէն....Այլապէս այդ զուտ մարդկային ու բարոյական յատկանիշները պիտի դառնային պայմանաւոր, սակարկութեան ենթակայ....կորսնցնելով իրենց արժանիքը....եւ մեր վարուելակերպը պիտի դառնար ենթակայ ուրիշին վարուելակերպին եւ, հետեւաբար, ոչ-ազատ....Բարոյականութիւնը առեւտուր չէ....Անիկա անսակարկ է ...
....................

Առանց իտէալի կամ իտէալներու, մարդկային կեանքը պիտի ըլլար գետնամած գոյութիւն մը, քանզի այդ իտէալներն են՝ բարիի, գեղեցիկի, ճշմարիտի, անպայմանական, անշահախնդիր սիրոյ...., որոնք թեւ ու թռիչք կու տան հոգիին, կը դառնան կեանքի նպատակ ու իմաստ....Բայց ներկայ աշխարհի նիւթապաշտ, եսամոլ եւ շահամոլ դրուածքին մէջ, այդ իտէալները կը դառնան անհասանելի կապոյտ թռչուն, որուն մասին կարելի է միայն երազել եւ անով ներշնչուիլ....
....................

Ի՛նչ լաւ է որ սորվիլը տարիք չունի, այլ կախեալ է մարդ էակի աշխարհընկալումէն, իր բաց միտքէն, վարքագիծէն, հեզութենէն նաեւ, քանզի մարդ կայ որ կը կարծէ թէ ամէն ինչ գիտէ...թէ նոր բան սորվելու կարիք չունի...Իմաստաւորուած օրը, մինչդեռ, ա՛յն օրն է, երբ նոր գիտելիքներով, նոր իմացութեամբ կը հարստանանք, կ'իմաստնանանք, կենսափորձի նոր շողով մը կը լուսաւորուինք....Այլապէս, գուցէ կեանքը կը կորսնցնէր իր հետաքրքրականութիւնը....որոշապէս:
....................

Ինչ տխուր է երբ մարդ էակը չկարենայ իր անհատականութիւնը արտայայտել՝ խօսքով, գիրով, հանրային ծառայութեամբ, մնայ անպտուղ, կծկուի ու մեռնի ինքն իր մէջ...Անհատականութիւնը կը ծաղկի, եթէ արտայայտութիւն գտնէ ան, եթէ արտադրէ, պտղաբերի եւ որքան տայ ան, այնքան աւելի կը շատնայ, կը ծաւալի, կը հարստանայ, ինքզինք կ'իրագործէ....Դժբախտութիւն է չտալը, դժբախտութիւն է, երբ մարդ էակը կը սմքի, կը ցամքի, կ'աղքատանայ հոգեպէս եւ կը մեռնի անհետ...
....................

Ձեւականութիւնն ու մակերեսայնութիւնը այնքա՛ն շատ տեղ գրաւած են մեր կեանքին մէջ, որ երբեմն մեքենականօրէն կ'ընենք բաներ՝ սովորութեան ոյժով միայն, կամ ալ ընկերային ընթացիկ ձեւականութեանց անձնատուր....Եթէ կարենայինք նորովի մտածել մեր առօրեայ վարք ու բարքին մասին, զատորոշելով էականը՝ ձեւականէն, կարեւորը՝ անկարեւորէն,...(մանրամասն)

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ

yeran

 

 

 

Հազար աշխարհ ալ ունենաս
Լոյսերով վառ, գեղատեսիլ
Ներաշխարհդ դուն պիտ'ապրիս
Անով պիտի երջանկանաս...
..................
Երազն անհաս թող միշտ մնայ
Թէ որ հպիս քու մատներով
Գուցէ պղծես խորհուրդն անոր
Մնաս անոր փլատակին տակ....
(մանրամասն)

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ՝

ԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻԻ
ՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Հատորը, հրատարակուած Պէյրութ, 2016-ին:

Այլազան

Յայտարարութիւն – «Հայաստան պետութեան անկախութեան «տէ ֆակտօ» ճանաչման մասին»

yeranՀայկական պահանջների ու իրաւունքների խնդիրները ներկայացուել, քննարկուել եւ դրանց վերաբերեալ որոշումներ ընդունուել են Փարիզի (Վերսայլի) Խաղաղութեան վեհաժողովում, այդ թւում՝ Հայաստան պետութեան «տէ ֆակտօ» եւ «տէ իւրէ» ճանաչումների վերաբերեալ: Այս տարի նշում ենք այդ որոշումների ընդունման, ինչպէս նաեւ Հայաստան պետութեան անկախութեան ճանաչման 97-ամեակը: Այդ որոշումները տեղ են գտել նաեւ Սեւրի Խաղաղութեան պայմանագրում (88-րդ եւ 92-րդ յօդուածներ) եւ ԱՄՆ Նախագահ Վուտրօ Վիլսոնի կայացրած Իրաւարար վճռում:(մանրամասն)

Քեն Նահիկեան Թրամփի Փոխանցման Խմբակի Պետ Նշանակուեցաւ

yeran«Նիուզմեքս» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու փոխնախագահ Մայք Փենս 18 յունուարին Տանըլտ Թրամփի նախագահական փոխանցման խմբակի պետ նշանակած է հանրային յարաբերութեանց մարզի մասնագէտ Քեն Նահիկեանը, որ պիտի ամբողջացնէ Ռիք Տիրպոռնի սկսած աշխատանքը:(մանրամասն)

Ֆրանսա Չի Քրէականացներ Հայոց Ցեղասպանութեան Ժխտումը

yeran26 յունուար 2017-ին Ֆրանսայի Սահմանադրական խորհուրդը մերժած է երկրի Ազգային ժողովին կողմէ կառավարութեան առաջարկով դեկտեմբեր 2016-ին որդեգրուած «Հաւասարութիւն եւ քաղաքացիութիւն» օրէնքի շարք մը կէտեր:(մանրամասն)

Ռուսական 200 միլիոն տոլարի սպառազինութեան մէկ մասը արդէն Հայաստան հասած է

yeranՊաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտարարած է, թէ՝ "[ռուսական] երկու հարիւր միլիոն տոլարի սպառազինութեան մէկ մասը արդէն Հայաստան հասած է, յանձնուած է բանակին եւ դրուած՝ ծառայութեան"։ Ըստ նախարարին՝ սպառազինութեան մնացեալ մասին առընչուող ամէն ինչ կ՚ընթանայ ըստ ժամանակացոյցի: Աւելցուցած է, թէ հետամուտ պիտի ըլլան, որ կարելի եղածին չափ շուտ ստանան ամբողջ քանակը, քանի որ ատիկա ուղղակի կապ ունի բանակի մարտունակութեան հետ:(մանրամասն)

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան 6-րդ տարեդարձի կապակցութեամբ

yeranԱրեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան ստեղծումը ընթացել է երկու փուլով: 1-ին փուլում ընդունուեր է Հռչակագիր «Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւն ստեղծելու գործընթացի մասին« (4 փետրուար 2011 թ.), որտեղ մասնաւորապէս ասուած է. «Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Ազգային Խորհուրդը, արտայայտելով Արեւմտեան Հայաստանի հայոց կամքը ու գիտակցելով իր պատասխանատւութեան խիստ կարեւորութիւնը իր ժողովուրդի հանդէպ, զոր կ'առնչուի անոնց իղձերու իրականացման եւ խեղաթիւրուած արդարութեան վերականգնման գործընթացին, հանդէս կու գայ հրապարակելու հետեւեալ որոշումը՝ Յենուելով միջազգային հետեւեալ հանգամանքներու վրայ. ա) ՄԱԿ-ի մարդու իրաւանց համընդհանուր սկզբունքներուն բ) միջազգային իրաւունքի հանրածանօթ չափանիշներուն գ) Արեւմտեան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրաւունքի կիրառման անհրաժեշտութեան, որ պահանջուած է Ազգային Խորհուրդի կողմէ 2004 թ. դեկտեմբեր 17-ին Կը հռչակէ Աշխարհասփիւռ հայութեան լիիրաւ պետական կառոյցի մը ստեղծումը, այսինքն՝ Արեւմտեան Հայաստանի վտարանդի կառավարութեան կազմութեան սկիզբը»: 2011 թ. ապրիլի 7-ին Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահի հրամանագրով Տիգրան Փաշաբեզեանը նշանակւում է վարչապետ ու ձեռնարկում կառավարութեան ձեւաւորման գործընթաց: Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութիւնը սկզբում կոչուել է Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութիւն, իսկ 2014 թ. օգոստոսի 10-ից այն վերանուանուել է որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան) Կառավարութիւն: Վերոնշեալ Հռչակագիրը հիմնուած է երկու այլ կարեւոր փաստաթղթերի վրայ՝ «Արեւմտեան Հայաստանի հայերի ինքնորոշման իրաւունքի մասին» Հռչակագրի (17 դեկտեմբեր 2004 թ.) եւ «Արեւմտեան Հայաստանի հայերի իրաւունքների մասին» Հռչակագրի (20 հունուար 2007 թ.): 2004-ին ընդունուած Հռչակագրի 2-րդ յօդուածում նշուած է. Արեւմտեան Հայաստանի (Հայրենիք) երաշխաւորը իր ժողովուրդն է՝ այսօր տարագիր, որ իր իշխանութիւնը պիտի կիրառէ ուղղակիօրէն, ...(մանրամասն)